info@LAcademy.sk     Mobil: +421 907 514 608

M. Mensák: Výzva k celonárodnej diskusii o vízii školského systému na Slovensku

4.6.2020 /

Marek Mensák 

 

Výzva k celonárodnej diskusii o vízii školského systému na Slovensku

My, rodičia, ktorí si plne uvedomujeme, v akom stave je naše školstvo, sme na jar v roku 2020 uverejnili Otvorený list rodičov, ktorý sme adresovali najvyšším predstaviteľom SR. Tento otvorený list je zároveň výzvou k celonárodnej diskusii o vízii  školského systému na Slovensku. 

 

 

Dovolenky áno, školy nie?!

Po nežnej revolúcii sme sa odrazu ocitli v priestore, kde sa pomaličky a neisto zavádzali nové demokratické princípy, otvorili sa nám nové možnosti a začali sme si zvykať na slobodnejší život. Šedé obchody sa zmenili na veľké pestrofarebné supermarkety plné rôznych produktov od výmyslu sveta. Otvorili sa hranice a dnes si lietame kade tade, spoznávame Európu a celý svet. Aj televízia ponúka obrovskú paletu stoviek televíznych staníc. O výbere mobilných telefónov a rôznych technológii ani netreba písať. Všetko prešlo zmenou a inováciou. Vytvorili sme si svet, v ktorom si chceme a môžeme vyberať nielen pekné veci, rôzne služby ale aj svojich lekárov, svoje koníčky a tiež svojich zástupcov vo voľbách.

 

Ako je na tom naše školstvo? Uviazli sme v čase?!

V obchodoch si síce vyberať môžeme, ale ako je to s možnosťami výberu formy vzdelávania v našom školstve? Môžu si rodiny slobodne vyberať spôsob, prostredie, smer alebo tempo učenia, ktoré je pre nich prirodzené a ktoré im vyhovuje? O čom je a komu vlastne slúži náš školský systém? Je to bezpečný priestor pre tvorivý svet detí, rodičov a učiteľov? Nezdá sa vám, že sme na túto dôležitú ak nie najdôležitejšiu oblasť pre rozvoj našej spoločnosti pozabudli? Nie je nám čudné, že sa v našom školstve okrem farebných fasád a nových interaktívnych tabúľ nič podstatné nezmenilo?!!

Obrázok blogu

 

Sloboda = možnosti si vyberať, možnosti sa rozhodovať 

Som rodič, ktorý si rád vyberá. Naše deti si tiež radi vyberajú. Aj moja manželka si rada vyberá. Či už ide o oblečenie, víkendový program, spoločenskú hru, nedeľňajšiu večeru, či darčeky k narodeninám. Sme rodina, ktorá si rada slobodne vyberá z rôznych možností. Niekedy je možností viac, niekedy menej, ale zakaždým je to uspokojivý pocit keď si môžeme vybrať aspoň z dvoch, troch ponúk. Ako je to u vás? Tiež si radi vyberáte, alebo máte skôr konzervatívny postoj a mať viac možností vás dokonca rozčuľuje? 

Čo s našimi školami?!

Náš pocit, že sme slobodní ľudia, ktorí si môžu a chcú slobodne vyberať sa rapídne mení pred odchodom našich detí do školy. Každé ráno sa pýtam sám seba: Ako je možné, že tu stále existuje monopólny „jednodruhový“ školský systém a jednoliate školské ústavy? Prečo všetci na ôsmu? Prečo jeden diktujúci a dvadsať poslušných? Prečo školstvo určené pre rozvoj detí nevytvára tvorivý priestor pre zdravý a prirodzený rozvoj detí? Načo sú nám také školy?

Zo starého mosta nový nespravíme …

Pochopil som, že tento školský systém, v tomto stave, postavený na feudálnych princípoch je jednoducho nemožné meniť a reformovať. Staroškolský systém je už ako taký starý hrdzavý most, ktorý môžeme stokrát natierať, ale aj tak z neho nový most nespravíme. Preto ho nechajme „dožiť“ a súbežne vedľa neho radšej postavme úplne nový široký most, cez ktorý budú pokojne a bezpečne prechádzať chodci, cyklisti, autá, autobusy, električky. Bezpečný most, ktorý bude slúžiť rôznorodosti, dôstojnosti, rešpektu, efektívnosti a zmysluplnosti. Každý si takto bude môcť vybrať, po ktorom moste prejde. Mám tým na mysli náš spoločný svet/systém vzdelávania, v ktorom okrem starého školského modelu vzniká nový multisystém rôznych typov škôl a foriem vzdelávania. Čo v ňom musí jednoznačne platiť, je právo na bezplatné vzdelanie každého dieťaťa. Otázku povinnej školskej dochádzky musíme mať v novom vzdelávacom systéme taktiež vyriešenú.

Kto nemá rád švédske stoly?

Naše školstvo ponúka ako už vieme len jeden typizovaný model vzdelávania, ktorý na našu rozdielnosť a špecifiká neprihliada. Preto narastá počet tzv. alternatívnych škôl, pribúda domoškolákov, ale aj učitelia hľadajú iné možnosti pre svoju tvorivú prácu. Tým, že nie sme všetci rovnakí, nemáme ani rovnaké hodnoty a priority. Preto by malo byť pre nás úplne normálne si aj v školstve vytvárať viacero možností a to v súvislosti s našimi nastaveniami. Ak niekomu vyhovuje „stará tradičná škola“ , tak nech si v nej zotrvá. Čo ale s inými „druhmi“, ktorým viacej vyhovujú tzv. „švédske stoly“? Našťastie existuje aj pre nás riešenie – staviame nový most.

Nerovnocenné postavenie rodičov a žiakov

Počas posledných mesiacov, kedy boli deti doma, sme mohli bližšie spoznať správanie a postoje učiteľov voči nám rodičom a žiakom. Ďakujem „kauze korona“, že nám rodičov umožnila pochopiť a uvedomiť si, aké máme my rodičia a žiaci v našom školskom systéme postavenie. Uvedomili sme si, že školsky systém nás rodičov nevníma ako rovnocenných partnerov, ale postavil nás do pozície neplatených asistentov a to napriek tomu, že školský systém prostredníctvom našich daní a odvodov „sponzorujeme“. Poháre trpezlivosti už niekoľkokrát vykypeli, ale teraz dozrel konečne ten správny čas na zmenu. Otvorený list rodičov najvyšším predstaviteľom SR je zároveň výzvou k celonárodnej diskusii o vízii školstva na Slovensku a je v tomto znení:

Vážená Vláda SR, Národná rada SR, Úrad prezidenta SR, Úrad ombudsmana SR a Ministerstvo školstva SR

 My, rodičia, sme za posledné obdobie, kedy boli školy zavreté a deti boli doma, mohli bližšie spoznať, ako funguje náš školský systém. Na sociálnych sieťach sa odohralo veľa búrlivých diskusií, kde svoju nespokojnosť prejavovali tak rodičia voči učiteľom, ako aj učitelia voči rodičom a žiakom. 

 Takéto situácie nám umožnili pochopiť a uvedomiť si, že príčiny tejto napätej atmosféry nie sú len v individuálnych zlyhaniach, ale pramenia najmä v dlhodobo neriešených systémových nastaveniach nášho školstva. Vidíme to tak, že jedným z nich je postavenie rodiča a žiaka v školskom systéme. Ten ich neakceptuje ako rovnocenných partnerov, neberie ohľad na individuálne osobitosti dieťaťa a rozdiely v hodnotovom ukotvení jednotlivých rodín.

Vnímame to tak, že školský systém postavil žiaka do pozície objektu bez akejkoľvek právomoci zasahovať do procesu vzdelávania a rodiča do pozície neplateného asistenta učiteľa, na ktorého prenáša úlohy prináležiace škole. Rozumieme však tomu, že sa tak zvyčajne deje v dôsledku preťaženia škôl pod tlakom systému. Vzhľadom k tomu, že sa rodič prostredníctvom daní a odvodov podieľa na financovaní školstva, je legitímne, aby voči škole on i jeho dieťa zastávali pozície klientov, nie pozície podriadeného alebo objektu vzdelávania, v akých sa bežne ocitajú.

 Reprezentujeme rodičov, ktorým takéto nastavenia v školstve nevyhovujú a sú pripravení ich spoločne riešiť a meniť. Apelujeme na to, aby školský systém fungoval na princípe rovnoprávneho postavenia všetkých aktérov pri vzájomnom rešpekte, ústretovosti a spolupráci, najmä v trojuholníku vzťahov rodič – učiteľ – žiak.

Ďalším dôvodom našej nespokojnosti je systémové nastavenie školstva na jeden typizovaný model vzdelávania, čo rodičov a žiakov oberá o možnosti vyberať si z ponuky rozmanitých vzdelávacích prostredí, foriem a pedagogických prístupov podľa svojich individuálnych potrieb a záujmov. Tento deficit potvrdzuje fakt, že zo strany rodičov neustále rastie dopyt po tzv. alternatívnom vzdelávaní a v súčasnosti už niekoľkonásobne prevyšuje ponuku. Na druhej strane dnes existujúce alternatívne formy vzdelávania vznikali a vznikajú za zložitých administratívnych podmienok a bez primeranej legislatívnej a finančnej podpory štátu. Napriek deklarovanému bezplatnému vzdelávaniu, finančné bremeno boli ochotní na seba prevziať rodičia. 

Taktiež systém svojim nastavením znemožňuje realizáciu inkluzívneho vzdelávania detí. Naša legislatíva zatiaľ neumožňuje vytvárať učebné prostredia fungujúce v režime samoriadeného vzdelávania vo vekovo zmiešaných kolektívoch detí. Pritom úspech inklúzie závisí predovšetkým od takéhoto prostredia.

 K riešeniu uvedených systémových problémov by podľa nás významne prispelo vytvorenie úplne nového vzdelávacieho systému založeného na trhových princípoch, ktorý by súbežne existoval popri už jestvujúcej klasickej školskej sústave. Takéto trhové prostredie dokáže vygenerovať potrebnú rozmanitosť vzdelávacích prostredí, foriem vzdelávania a pedagogických prístupov.

 Za najväčšiu prekážku v rozvoji školstva však považujeme právne rozporuplné ustanovenie v Ústave SR, ktoré právo na vzdelanie ukladá naplniť samotnému dieťaťu povinnou školskou dochádzkou. Na jednej strane štát garantuje právo dieťaťa na vzdelanie a na druhej mu, pod hrozbou represie voči jeho zákonnému zástupcovi, ukladá povinnú návštevu školy. Zdieľame právny názor, že zmyslom Dohovoru o ľudských právach a Dohovoru o právach dieťaťa bola ochrana práva, nie ochrana povinnosti.

 

Vážení najvyšší predstavitelia Slovenskej republiky, žiadame Vás o spoluprácu na nasledujúcich zmenách:

  • Odstrániť z Ústavy SR ustanovenie o “povinnej školskej dochádzke” alebo nahradiť ho ustanovením “o povinnosti zákonného zástupcu a štátu zabezpečiť podmienky pre naplnenie práva na vzdelanie a vzdelávanie s ohľadom na individuálne osobitosti nositeľa tohto práva“. V súlade s touto zmenou Ústavy SR upraviť ďalšie nadväzné zákony, smernice a normy ako aj školské poriadky.
  • Zrovnoprávniť postavenie všetkých aktérov vzdelávania a vniesť demokratické princípy do štruktúry riadenia a rozhodovacieho procesu v školstve.
  • Vypracovať a následne schváliť legislatívny návrh na vytvorenie paralelného vzdelávacieho systému, ktorý bude fungovať na demokratických, samosprávnych a trhových princípoch. /Odporúčame koncept  Slobodný vzdelávaci trh , ktorý ponúkame k dispozícii, a tiež spoluprácu jeho autorov/.
  • Umožniť domáce vzdelávanie aj na 2. stupni ZŠ a na stupni strednej školy.
  • Zo strany štátu finančne zrovnoprávniť všetky formy vzdelávania v oboch systémoch, vrátane domáceho vzdelávania.

 Sme presvedčení, že naše návrhy riešení majú ambíciu posunúť Slovenskú republiku medzi prvé krajiny na svete, ktoré umožnia v plnej miere naplniť obsah práva na vzdelanie.

 Zámerom tohto otvoreného listu je vyzvať Vás k celonárodnej diskusii o vízii nášho vzdelávacieho systému, ktorý má plniť potreby a záujmy spoločnosti 21. storočia a takisto Vám ponúknuť návrhy možných systémových riešení.

 Týmto Vás žiadame o osobné stretnutie s našimi zástupcami.

Túto iniciatívu môžete podporiť tu: http://lacademy.sk/otvoreny-list-rodicov-2020/

 

 

Ďakujem za prečítanie môjho ďalšieho blogu.

Marek Mensák

 

 

Dôležité odkazy k téme školstvo a vzdelávanie:

EDUvolúcia 

EduFÓRum RomanUM 

Rodičia, ktorí sa zaujímajú

Slobodný vzdelávací trh

Otvorený list rodičov 2020 

 

 

Súvisiace odkazy

Súvisiace odkazy

Osveta Fitmama dala študentkám gymnázia nový pohľad na svoje telo

  28.9.2022/ Bratislava   Erika Sýkorová Osveta Fitmama dala študentkám gymnázia nový pohľad na svoje telo Na základe osobnej pozitívnej...

ŽIVÉ EduFÓRUM (EduFÓRum RomanUM) sa presunulo do Nitry

Marek MensákOtec troch detí, spoluzakladateľ Akadémie životného štýlu, autor a spolutvorca Živého Edufóra, organizátor podujatí zameraných na osobný rozvoj, kultúru...

ŽIVÉ EduFÓRUM (EduFÓRum RomanUM) sa udialo aj na Festivale Poznania

Marek MensákOtec troch detí, spoluzakladateľ Akadémie životného štýlu, autor a spolutvorca Živého Edufóra, organizátor podujatí zameraných na osobný rozvoj, kultúru...

ŽIVÉ EduFÓRUM (EduFÓRum RomanUM)- svetová premiéra s Romanom Pomajbom, Petrom Živým a Petrom Bažíkom v Bratislave

Marek MensákOtec troch detí, spoluzakladateľ Akadémie životného štýlu, autor a spolutvorca Živého Edufóra, organizátor podujatí zameraných na osobný rozvoj, kultúru...

Slovenské školstvo očami slovenského stredoškoláka

  28.2.2022 / Marek Mensák Slovenské školstvo očami slovenského stredoškoláka „Keď si deti uvedomia, že všetci sme si rovní, že...

Zdravé jedlo v nezdravom prostredí?!

20.9.2021 / Marek Mensák Zdravé jedlo v nezdravom prostredí?! Ten taký typický závan zo staroškolskej jedálne cítim aj dnes a...

Prečo sa vizionár Anton Adamčík odlmčal? Je za tým EDUvolúcia?

20.5.2021 / Marek Mensák    Prečo sa vizionár Anton Adamčík odlmčal? Je za tým EDUvolúcia? S Antonom Adamčíkom, mojim dobrým...

O nás, o školstve, o dištančnom vzdelávaní

  7.12.2020 / Marek Mensák O nás, o školstve, o dištančnom vzdelávaní   Školstvo je zrkadlom spoločnosti a spoločnosť zas...

Sú deti v škole šťastné?

  1.10.2020 / Marek Mensák Sú deti v škole šťastné? Aktuálne máme na Slovensku turbulencie nielen okolo vírusových „kampaní“, ale...

Aby bolo financovanie vzdelávania spravodlivé

27.6.2020 / Anton Adamčík Aby bolo financovanie vzdelávania spravodlivé Možno niektorých prekvapí informácia o tom, že niekoľkí zástupcovia domáceho vzdelávania...

M. Mensák: Výzva k celonárodnej diskusii o vízii školského systému na Slovensku

4.6.2020 / Marek Mensák    Výzva k celonárodnej diskusii o vízii školského systému na Slovensku My, rodičia, ktorí si plne...

Udalosti / Aktuality

ŽIVÉ EduFÓRUM – Vzdelávanie INAK – Ivanka pri Dunaji

Priestor pre všetkých, ktorí chcú, aby sa na Slovensku vzdelávalo inak, aby učenie a učenie sa dávalo zmysel a prinášalo...

PO PÔRODE DO FORMY – workshop a skupinovka s Fitmamaclub – Poprad

 Si po pôrode a ostalo ti vyvalené bruško? Trápi ťa diastáza alebo inkontinencia? Máš bolesti chrbtice? Príď na Fitmama workshop!...

Fitmamaclub – AKTUÁLNY PROGRAM

Je tu špeciálna novoročná výzva pre fitmamky, v ktorej pôjde o systematickú prácu s nastavovaním našich pohybových návykov počas obdobia...

Domškola Šamorín & Family club „Pipi a jej super park“

Rodičia zo Šamorína a jeho okolia sa rozhodli vytvoriť pre svoje deti domáce, bezpečné a slobodné vzdelávacie prostredie, kde si...

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Close