info@LAcademy.sk     Mobil: +421 907 514 608

Otvorený list rodičov – Výzva k celonárodnej diskusii o vízii nášho školstva

My, rodičia, ktorí si plne uvedomujeme, v akom stave je naše školstvo, sme pripravili Otvorený list najvyšším predstaviteľom SR, ktorý je zároveň výzvou k celonárodnej diskusii o vízii  školského systému na Slovensku.

Hlavné body Otvoreného listu rodičov:

 • zmena systémových nastavení školského systému
 • nerovnocenné postavenie rodiča a žiaka v školstve
 • nastavenie demokratických princípov školstva
 • realizácia inkluzívneho vzdelávania
 • vytvorenie nového súbežného vzdelávacieho multi-systému
 • domáce vzdelávanie
 • ochrana práva na vzdelanie vs. povinná školská dochádzka

 

 

 

Vážená Vláda SR, Národná rada SR, Úrad prezidenta SR, Úrad ombudsmana SR  a Ministerstvo školstva SR

 

        My, rodičia, sme za posledné obdobie, kedy boli školy zavreté a deti boli doma, mohli bližšie spoznať, ako funguje náš školský systém. Na sociálnych sieťach sa odohralo veľa búrlivých diskusií, kde svoju nespokojnosť prejavovali tak rodičia voči učiteľom, ako aj učitelia voči rodičom a žiakom. 

            Takéto situácie nám umožnili pochopiť a uvedomiť si, že príčiny tejto napätej atmosféry nie sú len v individuálnych zlyhaniach, ale pramenia najmä v dlhodobo neriešených systémových nastaveniach nášho školstva. Vidíme to tak, že jedným z nich je postavenie rodiča a žiaka v školskom systéme. Ten ich neakceptuje ako rovnocenných partnerov, neberie ohľad na individuálne osobitosti dieťaťa a rozdiely v hodnotovom ukotvení jednotlivých rodín.

            Vnímame to tak, že školský systém postavil žiaka do pozície objektu bez akejkoľvek právomoci zasahovať do procesu vzdelávania a rodiča do pozície neplateného asistenta učiteľa, na ktorého prenáša úlohy prináležiace škole. Rozumieme však tomu, že sa tak zvyčajne deje v dôsledku preťaženia škôl pod tlakom systému. Vzhľadom k tomu, že sa rodič prostredníctvom daní a odvodov podieľa na financovaní školstva, je legitímne, aby voči škole on i jeho dieťa zastávali pozície klientov, nie pozície podriadeného alebo objektu vzdelávania, v akých sa bežne ocitajú.

            Reprezentujeme rodičov, ktorým takéto nastavenia v školstve nevyhovujú a sú pripravení ich spoločne riešiť a meniť. Apelujeme na to, aby školský systém fungoval na princípe rovnoprávneho postavenia všetkých aktérov pri vzájomnom rešpekte, ústretovosti a spolupráci, najmä v trojuholníku vzťahov rodič – učiteľ –  žiak.

            Ďalším  dôvodom našej  nespokojnosti je systémové nastavenie  školstva na jeden typizovaný model vzdelávania, čo rodičov a žiakov oberá o možnosti vyberať si z ponuky rozmanitých vzdelávacích prostredí, foriem a pedagogických prístupov podľa svojich individuálnych potrieb a záujmov. Tento deficit potvrdzuje fakt, že zo strany rodičov neustále rastie dopyt po tzv. alternatívnom vzdelávaní a v súčasnosti už niekoľkonásobne prevyšuje ponuku. Na druhej strane dnes existujúce alternatívne formy vzdelávania vznikali a vznikajú za zložitých administratívnych podmienok a bez primeranej legislatívnej a finančnej podpory štátu. Napriek deklarovanému bezplatnému vzdelávaniu, finančné bremeno boli ochotní na seba prevziať rodičia.  

             Taktiež systém svojim nastavením znemožňuje realizáciu inkluzívneho vzdelávania detí. Naša legislatíva zatiaľ neumožňuje vytvárať učebné prostredia fungujúce v režime samoriadeného vzdelávania vo vekovo zmiešaných kolektívoch detí. Pritom úspech inklúzie závisí predovšetkým od takéhoto prostredia.

            K riešeniu uvedených systémových problémov by podľa nás významne prispelo vytvorenie úplne nového vzdelávacieho systému založeného na trhových princípoch, ktorý by súbežne existoval popri už jestvujúcej klasickej školskej sústave. Takéto trhové prostredie dokáže vygenerovať potrebnú rozmanitosť vzdelávacích prostredí, foriem vzdelávania a pedagogických prístupov.

             Za najväčšiu prekážku v rozvoji školstva však považujeme právne rozporuplné ustanovenie v Ústave SR, ktoré právo na vzdelanie ukladá naplniť samotnému dieťaťu povinnou školskou dochádzkou. Na jednej strane štát garantuje právo dieťaťa na vzdelanie a na druhej mu, pod hrozbou represie voči jeho zákonnému zástupcovi, ukladá povinnú návštevu školy. Zdieľame právny názor, že zmyslom Dohovoru o ľudských právach a Dohovoru o právach dieťaťa bola ochrana práva, nie ochrana povinnosti.

 

Vážení najvyšší predstavitelia Slovenskej republiky, žiadame Vás o spoluprácu na nasledujúcich zmenách:

 • Odstrániť z Ústavy SR ustanovenie o “povinnej školskej dochádzke” alebo nahradiť ho ustanovením “o povinnosti zákonného zástupcu a štátu zabezpečiť podmienky pre naplnenie práva na vzdelanie a vzdelávanie s ohľadom na individuálne osobitosti nositeľa tohto práva“. V súlade s touto zmenou Ústavy SR upraviť ďalšie nadväzné zákony, smernice a normy ako aj školské poriadky.

 • Zrovnoprávniť postavenie všetkých aktérov vzdelávania a vniesť demokratické princípy do štruktúry riadenia a rozhodovacieho procesu v školstve.

 • Vypracovať a následne schváliť legislatívny návrh na vytvorenie paralelného vzdelávacieho systému, ktorý bude fungovať na demokratických, samosprávnych a trhových princípoch.  /Odporúčame koncept Slobodný vzdelávaci trh , ktorý ponúkame k dispozícii, a tiež spoluprácu jeho autorov/.

 • Umožniť domáce vzdelávanie aj na 2. stupni ZŠ a na stupni strednej školy.

 • Zo strany štátu finančne zrovnoprávniť všetky formy vzdelávania v oboch systémoch, vrátane domáceho vzdelávania.

 

           Sme presvedčení, že naše návrhy riešení majú ambíciu posunúť Slovenskú republiku medzi prvé krajiny na svete, ktoré umožnia v plnej miere naplniť obsah práva na vzdelanie.

             Zámerom tohto otvoreného listu je vyzvať Vás k celonárodnej diskusii o vízii nášho vzdelávacieho systému, ktorý má plniť potreby a záujmy spoločnosti 21. storočia a takisto Vám ponúknuť návrhy možných systémových riešení.

             Týmto Vás žiadame o osobné stretnutie s našimi zástupcami.

 

               ♦   ♦   ♦  

 

 • Mgr. Anton Adamčík / otec, pedagóg
 • Marek Mensák / otec, manažér 
 • Lucia Mensák Ďuráková / mama, pohybový kouč
 • Mgr. Katarína Putirková / mama, liečebná pedagogička
 • Mgr. art. Petra Gažíková Lángová / mama, herečka, pedagogička
 • Mgr. Viera Hincová / mama, psychologička
 • Dr.h.c. mult. Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc / otec, pedag. psychológ 
 • Mgr. Ľubica Madudová / mama, pedagogička
 • Eva Černá / mama, spisovateľka a motivátorka
 • Janette Jakubisková / veľmi nahnevaná mama, podnikateľka
 • JUDr. Matúš Rerko / otec, podnikateľ
 • Viera Parasková / mama, výtvarníčka
 • Ing. Andrea Liptajová / mama, prekladateľka
 • Katka Ščevlíková / mama, hudobníčka
 • Ivan Slezák / otec, umelec
 • Mgr. Ľubka Tokarčíková / mama, pedagogička
 • Mgr. Jana Ivankovičová / mama, špec. pedagogika
 • Mgr. Katarína Grenčíková / mama, pedagogička
 • Anna Jagnešáková / mama, fotografka
 • Emil Vaňo / otec, dedo, pradedo
 • Ing. Norbert Mojsej / otec, masér
 • Janka Hriňáková / mama, umelec
 • Bc. Monika Bírová / mama, obchodná zástupkyňa
 • Marta Fottová / mama, prarodič
 • Mgr. Martina Kantorisová / mama, pedagogička
 • Tomáš Kantoris / otec
 • Dobrava Míčka / mama, podnikateľka
 • Ing. Monika Ludrovanová / mama, auditorka
 • Mgr. Zuzana Walsh / mama domoškoláčky, lektor komunikácie
 • Mgr. Gabriela Lindvayová / mama domoškolákov
 • Ing. Jozef Šmál / otec, dedo
 • Andrea Ilčíková / mama, odb. referentka
 • Bc. Tatiana Malá / mama, živnostníčka
 • Mgr. Iva Tondrová / mama, pedagogička
 • Veronika Grebáčová / mama, opatrovanie zťp dieťaťa
 • Alexandra Purlantov / mama
 • Silvia Okaliová / mama, spisovateľka 
 • Michaela Zigová / mama
 • Mgr. Jana Mladá / mama, etikoterapeutka
 • Monika Šalingová Klimentová / mama
 • Mgr. Michal Šaling / otec
 • Mgr. art.  Anna Fifiková / mama, dramaturgička
 • Bc. Lenka Šiculiaková / mama
 • Ing. Gabriela Belanová
 • Ing. Lívia Krescanková / mama čakateľka 
 • Mgr. Lucia Machovičová
 • Ing. Peter Procházka / otec domškolákov
 • Mgr. PhD Jana Slyskova / mama, vedkyňa
 • Zlatica Šatková / mama
 • Ing. Michal Takáč / študent, softvérový inžinier
 • Ing. Sylvia Koreňová / mama, učiteľka 
 • Ing. PhD. Lenka Šablatúrová / mama, vzdelávací stratég
 • Mgr. Mária Škodová / rodič, učiteľ 
 • Bc. Petra Berlanská / mama
 • Mgr. Alena Puchovanová / mama
 • Mgr. Erika Zdilova Vinceová / mama, IT administrátor
 • Bc. Tunde Toth / mama, špec. pedagóg
 • Ing. Jana Katreniaková / mama, fin. analytik
 • Mgr. Andrea Valašteková / mama, IT
 • Mgr. Pavol Travnik / IT developer
 • Mgr. art. Zuzana Vajdová / mama, fotografka
 • Ing. Patrik Kubanka
 • PhDr. Richard Švihura / otec
 • Silvia Homolová / mama, SZČO
 • Erik Krajnak / otec, manažér, mentor
 • Mariana Balogová / mama, liečebná terapeutka
 • Mgr. Juraj Bednár / otec, podnikateľ
 • Aneta Budzanowská / študentka hudby
 • Mgr. Lenka Flikingerová / mama, andragóg
 • Milota Kodaňková / mama, živnostníčka
 • Ing. Daniela Adamcová / mama, fin. analytička
 • Mgr. Barbora Ráčková / mama, výtvarníčka
 • RNDr. Kristína Paulíková / mama, sprievodca v škôlke
 • Vladimíra Poljak / mama, podnikateľka
 • Ing. Katarína Soleil / mama, spisovateľka a inšpirátorka
 • Ing. Marica Laščeková / mama, oblasť školstva
 • Prof. RNDr. PhD. Jozef Hvorecký / dedo
 • Mgr. Lenka Kralciakova / mama
 • Alena Petrželková
 • MSc. David Stancel
 • Ing. Patrik Kubanka
 • Mgr. Alena Puchovanova / mama
 • Ing. Mgr. Jarmila Hrušová / mama
 • Ing.  Lenka Rábiková  / mama
 • Stanislava Podpleská / mama
 • Lucia Kadmon / mama
 • Ľubica Liščaková / mama
 • Mgr. Monika Collins / mama
 • Mirka Čelinská / mama
 • Lenka Mattošová
 • Mgr. Lívia Chomová
 • Zuzana Sekerková
 • Kateřina Burayová / mama
 • Martina Hartlová / mama
 • Mgr. Mária Čierniková / mama
 • Janka Strečková / mama
 • Mgr. Katka Lanczová / mama, učiteľka 
 • Pavol Peregrin
 • Zuzana Peregrinová / mama, učiteľka 
 • RNDr., Ph.D. Mikuláš Gintner / otec, fyzik – vedecký pracovník
 • Mgr. Eva Klimová / mama, psychologička
 • Edita Szemánová / mama, účtovníčka
 • PaedDr. Tímea Páldi / mama, učiteľka
 • Mária Liptáková / mama, vedúca predajne
 • Mgr. Stanislava Vincenc / rodič, tlmočník
 • PhDr. Magdaléna Bohunická / mama, psychologička
 • Alena Pavlíková / mama, dôchodca
 • RNDr. Alena Gintnerová / mama, fyzička
 • Marcel Pavlík / pracovník kvality
 • Ing. Dana Cvengroschová / mama, bývalá učiteľka
 • Blažej Strečka / otec
 • Mária Rašková  / mama vzdelávajúca doma
 • Ing. Petra Navrátilová / mama, športovkyňa
 • Mgr. Katarína Ducárová / mama domoškolákov, učiteľ
 • Bernard Vlado / študent
 • Ing. Anna Vladová / mama, ekon. analytička
 • Juliana Kadlecova / mama domoškoláčky
 • Mgr. František Peter / otec, dedko, pedagóg
 • Ján Puchovan / otec, admin
 • Miro Broniš
 • Romana Mičudová / mama, ID
 • Dominika Hochmann  / mama, vedúca predajne
 • Andrea Dobošová / mama, koordinátor 
 • Mgr. Jana Pažinová / mama, pedagogička
 • Mgr.art. Katarína Škamlová / výtvarníčka, učiteľka
 • PhDr. Soňa Ďalaková / mama/sociálne služby
 • Lucia Ondrejková / mama, tlmočníčka
 • Katarína Strelová / mama syna s PAS…
 • Zuzana Gramatová / mama
 • Zuzana Hesounova / mama, kvetinárka
 • Katarina Murnakova / mama 2 deti
 • PharmDr. Marcela Skokanová / mama
 • Andrea Liozinova / mama
 • Vladimír Pospíšil / otec
 • Daniel Hetényi / otec
 • Ing. , PhD. Krasimíra Nagyová  / mama, stará mama
 • Ján Hamáček / otec, dedko
 • Denisa Karaková / mama, podnikateľ
 • Tereza Nagy Nordmark / mama, učiteľka
 • Dominika Kormaňák / mama
 • Jana Poliaková 
 • Ing. Tatiana Mládeková / mama, ekonómka
 • Veronika Szegho 
 • Monika Hamáčková / mama
 • Katarina Saboova 
 • Mgr. Eva Kolarčíková
 • Lucia Lučivjanská / mama
 • Miroslav Maťaš / otec , IT, marketing, tréner, kouč
 • Ing. Tatiana Banášová / mama, podnikateľka
 • Denisa Grimmelová / mama
 • Simona Košová / mama
 • Bc. Michaela Bátorová / mama
 • PaedDr. Dagmar Pastorková / mama, učiteľka
 • Stanka Svitok /mama, manažér
 • Katarína Maťašová / mama
 • Veronika Zabojniková / mama, administratíva
 • Bc. Alica Fröhlichova / mama, fyzioterapeut
 • Mgr. Eliška Ondrejková / mama, vychovávateľka
 • Mgr. Patrik Palkovič /otec, SZČO
 • Danica Zelnerová / mama , podnikateľka
 • Daniela Kanovská
 • Skutočná škola, OZ, Nováky
 • Ing. Eva Šeböková / mama, zakladateľka predškol. a škol. zariadenia
 • Mgr. Adriana Kurincová
 • Mgr. Mária Sarkerová / mama, špeciálny pedagóg
 • Ing. Dáša Kubešová / mama domoškoláčky
 • RNDr., CSc. Miroslav Kubeš / otec, výskumný pracovník
 • Norbert Bomba / otec, oblasť veda a výskum
 • Ing. Radoslav Martinec / softvérový inžinier
 • Ing. arch. Anna Zorkovská / mama, architektka
 • Mgr. Marta Maňáková / mama domškolákov, prekladateľka, editorka
 • Zuzana Tajbošová / mama, podnikateľka
 • Mgr. Ing. Alexandra Martincová / mama, konzultant
 • Miroslav Jahoda / otec
 • Ing. Peter Martinec / dedo
 • Michaela Bomba Birkusova / mama, dizajner, mentor
 • Ing. Peter Mazúr / otec 3 detí, programátor
 • Elena Brockova / mama
 • Zuzana Srogončíková Melicharová / mama domškolákov, pedagóg
 • Edita Nosálová / mama, pedagóg
 • Emília Krajčovičová / mama, psychologička
 • Mgr. Bc. Jana Hladeková / mama
 • Tatiana Molíková / mama
 • Ing. Mariana Paleniková / mama, manager
 • RNDr., Ph.D. Jozef Misutka / otec
 • RNDr. Karol Korintuš, PhD. / otec, pedagóg
 • Ing. Lenka Gáliková / matka, sprievodca v MŠ
 • Ing. Gabriela Belanová / matka
 • Mgr. Stanislava Veselková / matka, Hl. inšpektor bankového dohľadu
 • Antonín Veselka / otec, programátor
 • Mgr. Soňa Slováková / mama 
 • Emilia Kostalova / mama
 • Mgr. Natália Bunčiakova / mama, psychológ
 • Ing. Mário Horváth / otec, živnostník
 • Mgr. Gabriela Horváthová / mama, domáca učiteľka, živnostníčka
 • Mgr. Ivana Kelemenova 
 • Lenka Števček / matka
 • Ing. Iveta Václavová / mama, SZČO
 • Zuzana Plešová / mama
 • Miriam Jakabová / mamka
 • Ing. Kateřina Diškancová / mama domškoláka, riaditeľka súkr. škôlky, organizátorka skupiny DV
 • Bc. Ivana Dusíková / mama dieťaťa s dom. vzdelávaním
 • Lucia Kocák / mama, prekladateľka 
 • Mgr. Ivan Švajlen / pedagóg, tlmočník a prekladateľ
 • Adam Youssif
 • Eva Mihalčinova / mama
 • Jana Šimeková / mama
 • Ing. Marta Porubčanová / mama
 • Mariana Považanová / mama
 • Mgr. Oľga Banincová / učiteľka
 • Mgr. Andrea Šaryová / učiteľka
 • Katarína Foltin / mama
 • Mgr. Gabriela Horváthová / mama
 • Jozef Bunciak / otec
 • JUDr. Denisa Šoltés Beníšková / mama, terapeutka
 • Juliana Troščaková / mama
 • PharmDr. Emilia Kostalova / mama
 • Ing. Marcela Hoffmannová / mama
 • Ing.arch. Zuzana Bernhauserova / mama
 • Martin Troščak / otec
 • Alžbeta Motyčková
 • Mgr. Igor Svat / otec, špeciálny pedagóg
 • Katarína Randárová / mama, psychologička
 • Mgr. Natália Bunčiakova / mama, psychológ
 • Mgr. Miroslava Kapraľová / mama, pedagogička
 • Mgr. Lucia Balážová / mama, školská psychologička  
 • Lenka Guothova / súkromná podnikateľka
 • PaedDr. Lubica Vidlickova / mama, psychoped
 • Andrea Lánczos / špeciálny pedagóg, logopéd, lektor
 • Slavo Dzvonik / otec
 • Mgr. Juraj Varga / rodič
 • Laura Pnacek-Haas
 • Mgr. Natália Klempaiová / mama
 • Ing. Kristína Schott / mama, ekonómka
 • Katarina Lebedová 
 • Daniel Godány / otec v očakávaní, pedagóg
 • Katarína Franklin / mama
 • Julka Bartošová / mama
 • Jana Roig / mama
 • Lubomir Kozik / otec
 • Ing Martina Šalgóová / mama
 • Mgr. Jana Paráková / rodič doma vzdelávaných detí
 • Ing. Roman Ulrich / otec
 • Zuzana Slovaková / mama, manažér
 • JUDr. Veronika Šebestová / mama
 • Mgr. Silvia Galaunerová / mama, prekladateľka
 • Mgr. Denisa Sekeresova / mama, prekladateľka
 • Mirka Plazáková / mama
 • Ing. Anna Ulrichová / mama
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 


Súhlasím so spracovaním dát v rámci ochrany osobných údajov

 

Pridaj sa k VÝZVE!!!

 • svojim podpisom na Otvorenom liste rodičov
 • zdieľaním listu na sociálnych sieťach
 • zapojením sa do celonárodnej diskusie o vízii nášho školského systému

 

 

Príloha k listu: Slobodný vzdelávací trh – skrátená verzia vízie 

Diskusná skupina k Otvorenému listu rodičov a súvisiacim témam: Tvoríme nové školstvo

Vízia “Slobodný vzdelávací trh” popisuje, ako a na akých princípoch má stáť a fungovať zdravé školstvo, v ktorom si každý môže vybrať formu a spôsob vzdelávania.  Ide o nastavenie školského systému s viacerými možnosťami pre slobodné, zmysluplné, tvorivé a efektívne vzdelávanie, kde popri súčasnom systéme vznikne súbežne nový postavený na trhovom princípe.  Vízia Slobodný vzdelávací trh nie je len jeden koncept, ale predstavuje multisystém všetkých konceptov vzdelávania, ktorý myslí na úplne každého. Jeho prvoradou podstatou je zmena systémových nastavení v našom školstve, čo bude mať vplyv aj na rozvoj celej našej spoločnosti.

www.slobodnyvzdelavacitrh.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Close