info@LAcademy.sk     Mobil: +421 907 514 608

Stanovy

 

 

 

 

STANOVY 

 

AKADÉMIA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU, OZ

Sídlo: Štúrovo nábrežie 2366/12, 052 01 Spišská Nová Ves,

registrované dňa: 28.10.2016, registračné číslo VVS/1-900/90-49525

 

Úvodné a všeobecné ustanovenia

Článok 1

Názov, sídlo a charakter združenia

 1. Názov združenia je: AKADÉMIA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU, OZ (ďalej len „združenie“).
 2. Názov používaný v Angličtine je L.A. – Lifestyle Academy, oficiálna skratka je L.A., OZ.
 3. Sídlo združenia je: Štúrovo nábrežie 2366/12, 052 01 Spišská Nová Ves
 4. AKADÉMIA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU, OZ je nepolitické, nezávislé, a dobrovoľné záujmové združenie fyzických a právnických osôb.
 5. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok 2

Pečiatka a logo združenia

 1. Združenie pri svojej činnosti používa pečiatku, ktorá obsahuje názov a adresu združenia. Vzor pečiatky je:
 • AKADÉMIA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU, OZ
 • Štúrovo nábrežie 2366/12
 • 052 01 Spišská Nová Ves
 • IČO: 50533886
 • DIČ: 2120497005
 1. Združenie pri svojej činnosti používa logo obsahujúce názov združenia v angličtine:

Osobitné ustanovenia

Článok 3

Ciele združenia

V rámci budovania kvalitnejšieho života pre všetkých ľudí, ktorí majú záujem rozvíjať seba samého, ako aj lepší a krajší život na Slovensku pre všetkých, ktorí o to majú záujem združenie:

 1. Vytvára podmienky a priestor pre vznik a realizáciu projektov podporujúcich všestranný rozvoj spoločnosti a kvalitnejšieho života na Slovensku.
 2. Na základe návrhov členov združenia predkladá a realizuje projekty financované v rámci rozpočtu EÚ a SR na podporu spoločenských, kultúrnych a vzdelávacích aktivít za účelom kvalitnejšieho života občanov na Slovensku.
 3. Zoskupuje ľudí a inštitúcie, ktoré majú záujem o rozvoj kvalitnejšieho života na Slovensku.
 4. Zabezpečuje organizovanie kongresov, konferencií, seminárov, workshopov, kurzov ako aj rôznych kultúrno – spoločenských akcií na Slovensku.
 5. Sprostredkováva kontakty a vzťahy medzi inštitúciami v záujme presadenia navrhnutých rozvojových projektov doma, aj v zahraničí (cezhraničná spolupráca).
 6. Organizuje odborné, vzdelávacie a spoločenské podujatia s cieľom budovania rôznych partnerských vzťahov za účelom výmeny skúseností a zručností v danej oblasti.
 7. Mobilizuje občanov a právne subjekty v regióne k vzájomnej spolupráci v prospech Slovenska.
 8. Sústreďuje informácie o SR, ktoré sú potrebné pre budovanie kvalitnejšieho života na Slovensku.
 9. Propaguje a prezentuje činnosť svojich členov prostredníctvom rôznych informačných seminárov, prednášok, workshopov a pod.
 10. Pôsobí aj ako informačné, vzdelávacie, propagačné a edičné centrum, ktoré zhromažďuje, analyzuje a poskytuje informácie a vydáva a distribuuje publikácie o vzdelávaní za účelom rozvoja lepšieho a kvalitnejšieho života na Slovensku.
 11. Získava materiálnu a finančnú pomoc na podporu svojich programov z rôznych zdrojov, aj na pomoc iným organizáciám a jednotlivcom v oblasti vzdelávania za účelom rozvoja lepšieho a kvalitnejšieho života na Slovensku.
 12. Poskytuje marketingové, konzultačné a vzdelávacie služby inštitúciám, ktoré sa usilujú o rozvoj domácich a medzinárodných vzťahov v oblasti vzdelávania a rozvoja lepších životných podmienok všetkých občanov na Slovensku.
 13. Spolupracuje s organizáciami všetkých sektorov (štátna správa a samospráva, tretí sektor a podnikatelia) na miestnej, regionálnej, celoslovenskej ako aj medzinárodnej úrovni a poskytuje im svoje služby.
 14. Participuje na aktivitách, ktoré vytvárajú podmienky na spoluprácu so štátnou správou, samosprávou, ako aj podnikateľmi za účelom lepšieho a kvalitnejšieho života na Slovensku.
 15. Podporuje zavádzanie nových a netradičných systémov vzdelávania na vysokých, stredných a základných školách.
 16. Pomáha sociálnym inštitúciám pri zavádzaní nových systémov vzdelávania za účelom lepšieho uplatnenia sa ich klientov v spoločnosti.
 17. Pomáha dodávateľom pedagogických a sociálnych služieb zvyšovať ich kvalitu a spokojnosť zákazníka.
 18. Pomáha verejnej správe na regionálnej a miestnej úrovni, ako aj na celosvetovej úrovni zlepšovať kvalitu služieb a spokojnosť občana.
 19. Organizuje detské programy, animácie, narodeninové oslavy a iné podujatia pre všetky deti na Slovensku ako aj pre deti pochádzajúce zo znevýhodnených skupín.
 20. Poskytuje pomoc pri kreovaní marketingovej filozofie pre mestá, obce, združenia a iné organizácie, ako aj aktívnu pomoc pri organizácii spoločenských podujatí.
 21. Poskytuje poradenstvo pre subjekty CR na Slovensku, pomoc pri kreovaní nových, doplnkových služieb.
 22. Organizuje aktívnu propagáciu Slovenska ako atraktívnej turistickej destinácie.
 23. Podieľa sa na kreovaní produktu jednotlivých destinácií / oblastí na Slovensku.
 24. Podporuje prácu, rozvoj a aktivizáciu činnosti a sebarealizáciu detí a mládeže na Slovensku.
 25. Podporuje a organizuje tanečno – športové aktivity, pohybové aktivity pre deti a dospelých, aktivity v oblasti kultúry, vzdelávania a výchovy, podpory nadaných jednotlivcov a kolektívov.
 26. Podporuje a vytvára dlhodobý systém pravidelných činností, aktivít formou kooperatívnych hier, pohybových a hravých činností a pohybového cvičenia detí a dospelých.
 27. Realizuje projekty, ktoré prinášajú radosť deťom a mládeži, ako aj vnútorné uspokojenie a kontakt so širokým kolektívom.
 28. Realizuje voľnočasové aktivity určené všetkým deťom bez akejkoľvek formy diskriminácie, bez obmedzení a bariér, ponúka aktivity deťom a mládeži bez ohľadu na ich zdravotné problémy a sociálne pomery.
 29. Zabezpečuje a prevádzkuje zariadenia za účelom starostlivosti o deti, opatrovanie a dohliadanie detí aj v čase neprítomnosti rodičov.
 30. Poskytuje reklamné a marketingové služby.

Článok 4

Členstvo v združení

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
 2. Členom združenia sa môže stať:
 3. každý občan, bez rozdielu politického presvedčenia, náboženského vyznania, sociálneho postavenia, pôvodu, rasy, národnosti a pohlavia,
 4. právnická osoba alebo záujmové združenie, ktoré podporí ciele občianskeho združenia.
 5. Združenie je uzatvoreným, výberovým, samostatným, nepolitickým, záujmovým občianskym združením.
 6. Členstvo v združení vzniká rozhodnutím predsedníctvom združenia o prijatí za člena na základe písomnej prihlášky.

Článok 5

Práva a povinnosti členov

 1. Každý člen má právo najmä:
 2. podieľať sa na činnosti združenia,
 3. byť informovaný o činnosti združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia,
 4. voliť a byť volený do orgánov združenia,
 5. podávať návrhy, pripomienky, námietky a sťažnosti na fungovanie občianskeho združenia orgánom združenia a žiadať ich stanovisko,
 6. zúčastňovať sa zasadnutí a valných zhromaždení združenia.
 7. Každý člen má povinnosť najmä:
 8. dodržiavať stanovy združenia a interné smernice združenia,
 9. rešpektovať rozhodnutia orgánov združenia,
 10. chrániť a zveľaďovať majetok združenia,
 11. platiť členské príspevky v stanovenej výške a v stanovenom termíne,
 12. chrániť dobré meno združenia,
 13. podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
 14. pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci.

Článok 6

Zánik členstva

 1. Členstvo v združení zaniká:
  1. úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,
  2. zánikom združenia,
  3. vystúpením člena,
  4. vylúčením člena.
 1. Vystúpením členstvo zaniká dňom, keď je písomné oznámenie člena o vystúpení zo združenia doručené predsedníctvu združenia.
 1. Vylúčením členstvo zaniká na základe rozhodnutia predsedníctva o vylúčení z dôvodov:
  1. hrubé porušenie stanov,
  2. hrubé porušenie interných smerníc združenia,
  3. sprenevera majetku,
  4. opätovné porušovanie členských povinností aj napriek písomnej výstrahe,
  5. neplatenie členského príspevku.

Článok 7

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. valné zhromaždenie
 2. predsedníctvo
 3. predseda
 4. kontrolór

Článok 8

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
 2. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia. Pri hlasovaní má každý člen združenia jeden hlas.
 3. Valné zhromaždenie sa schádza na podnet predsedu aspoň raz ročne.
 4. Na návrh 50% členov združenia je predseda združenia povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie najneskôr do 1 mesiaca od podania návrhu.
 5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti aspoň 51% všetkých členov združenia. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
 6. Valné zhromaždenie najmä:
 1. schvaľuje stanovy združenia, ich prípadné zmeny alebo doplnky,
 2. schvaľuje plán činnosti združenia na príslušné obdobie a výročnú správu,
 3. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení a činnosť združenia za predchádzajúce obdobie,
 4. prejednáva, schvaľuje, prijíma, mení a ruší interné smernice
 5. tajným hlasovaním volí a odvoláva predsedníctvo a kontrolóra,
 6. rozhoduje o výške členských príspevkov,
 7. rozhoduje o zániku združenia.

Článok 9

Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia.
 2. Predsedníctvo tvoria 3 členovia, a to:
 1. Predseda (výkonný riaditeľ)
 2. podpredseda
 3. pokladník

 

 1. Funkcia v predsedníctve je neplatenou a dobrovoľnou funkciou. Člen Predsedníctva je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Predsedníctva. Za výkon funkcie môže byť priznaná náhrada hotových výdavkov výlučne spojených s výkonom prác pre združenie
 2. Členov predsedníctva volí valné zhromaždenie na dobu 36 mesiacov priamo tajným hlasovaním z kandidátov, ktorí sú členmi združenia. Funkčné obdobie členov Predsedníctva začína plynúť dňom nasledujúcom po dni ich zvolenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 3. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby. minimálne 1 x do roka na podnet predsedu združenia, zasadnutie predsedníctva riadi predseda. Zasadnutia predsedníctva sú neverejné.
 4. Funkcia v predsedníctve zaniká:
 5. a) Odvolaním valným zhromaždením schôdzou,
 6. b) Smrťou člena predsedníctva,
 7. c) Odstúpením z funkcie.
 8. Predsedníctvo je uznášania schopné za prítomnosti aspoň polovice všetkých svojich členov.
 9. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Predseda hlasuje ako posledný. Predseda má právo veta proti akémukoľvek prijatému rozhodnutiu Predsedníctva; v takomto prípade sa môže o tej istej veci opätovne hlasovať najskôr po uplynutí jedného (1) mesiaca odo dňa uplatnenia uvedeného práva.
 10. Zo zasadnutia Predsedníctva sa vyhotovuje zápisnica, ktorú Občianske združenie uschováva počas troch (3) rokov odo dňa jej vyhotovenia.
 11. K povinnostiam predsedníctva patrí najmä:
 1. v období medzi valnými zhromaždeniami najvyššia rozhodovacia, schvaľovacia a kontrolná právomoc v organizačnej a hospodárskej oblasti,
 2. riadenie činnosti a hospodárenia združenia,
 3. rozhodovanie o použití prostriedkov združenia a schvaľovanie ich použitia,
 4. rozhoduje o prijatí alebo vylúčení člena,
 5. vypracovanie plánu činnosti združenia na nasledujúce obdobie pre rokovanie valného zhromaždenia,
 6. vypracovanie správy o hospodárení a činnosti združenia za predchádzajúce obdobie pre schválenie valným zhromaždením,
 7. vypracovanie návrhu a schvaľovanie vnútorných smerníc združenia,
 8. vypracovanie návrhu a schvaľovanie rozpočtu združenia pre nasledujúce obdobie.

Článok 10

Členovia predsedníctva

 1. Predseda (výkonný riaditeľ) a 1.podpredseda sú štatutárnym orgánom združenia. Zastupujú združenie navonok. K povinnostiam predsedu patrí najmä:
  1. zvoláva a riadi zasadnutia valného zhromaždenia,
  2. zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva,
  3. príma neodkladné rozhodnutia medzi zasadnutiami predsedníctva.

Článok 10a

Konanie v mene Občianskeho združenia

 1. V mene združenia koná predseda a 1.podpredseda nasledujúcim spôsobom:
 2. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti do finančnej hodnoty 40.000,- Eur:

V mene združenia koná každý štatutárny orgán tak, že k písanému alebo tlačenému názvu združenia pripojí svoj vlastnoručný podpis.

 1. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti nad finančnú hodnotu 40.000,- Eur: V mene združenia konajú predseda a 1. podpredseda spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu združenia pripoja svoj vlastnoručný podpis
 2. Jeden z podpredsedov pôsobí počas valného zhromaždenia ako zapisovateľ.
 3. Pokladník je zodpovedný za vedenie účtovníctva združenia.
 4. Štatutárny orgán nesmie bez predchádzajúceho schválenia valným zhromaždením :

 

 1. uzatvárať vo vlastnom mene alebo na vlastný účet obchody, súvisiace s predmetom činnosti združenia a zúčastňovať sa na podnikaní obchodnej alebo inej spoločnosti,
 2. prevziať cudzie záväzky,
 3. prevziať menom združenia ručenie.
 4. nadobúdať v mene združenia akékoľvek nehnuteľnosti, majetkové podiely, akcie či iné oceniteľné hodnoty v akýchkoľvek tretích subjektoch za odplatu najmenej vo výške 40.000,-EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene) alebo bezodplatne v hodnote najmenej vo výške 40.000,-EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene),
 5. nakladať (najmä scudzovať, zaťažovať, dať do prenájmu a pod.) s nehnuteľnosťami, majetkovými podielmi, akciami alebo inými oceniteľnými hodnotami spoločnosti, pohľadávkami a záväzkami združenia, ktorých hodnota je v jednotlivom prípade vyššia ako 40.000,-EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene), bez ohľadu na odplatnosť nakladania,
 6. vykonávať majetkové dispozície vyhradené valným zhromaždením na schválenie valnému zhromaždeniu.

Článok 11

Kontrolór združenia

 1. Kontrolór združenia je kontrolným orgánom združenia.
 2. Kontrolóra volí na dobu 36 mesiacov valné zhromaždenie priamo tajným hlasovaním. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 3. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s členstvom v predsedníctve.
 4. K povinnostiam kontrolóra patrí najmä:
 1. kontrola hospodárenia združenia,
 2. upozorňovanie predsedníctva na nedostatky v hospodárení a navrhovanie riešení nedostatkov v hospodárení združenia,
 3. kontrolovanie dodržiavania stanov a interných smerníc združenia členmi združenia.

Článok 12

Hospodárenie združenia

 1. Občianske združenie má vlastnú ekonomickú činnosť, ktorej výsledky využíva v prospech svojich cieľov.
 2. Majetok združenia tvoria:
 1. členské príspevky,
 2. dary,
 3. dotácie, sponzorské príspevky, granty,
 4. úroky z vkladov na účte,
 5. príjmy z vlastnej činnosti pri naplňovaní cieľov združenia,
 6. hmotný majetok nadobudnutý riadnym spôsobom.
 1. Hospodárenie sa vykonáva podľa rozpočtu schváleného predsedníctvom združenia.
 2. Za vedenie účtovníctva je zodpovedný pokladník združenia.
 3. Za hospodárenie združenia je zodpovedné predsedníctvo združenia.
 4. Pre účely hospodárenia má združenie otvorený bežný účet v banke. Právo nakladať s účtom má predseda združenia.

 

Záverečné ustanovenia

Článok 13

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
  1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením pod podmienkou, že o tom rozhodne valné zhromaždenie 75% hlasov všetkých členov (členov je o tomto úmysle potrebné informovať aspoň 3 mesiace vopred)
  2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení
  3. Likvidáciu združenia vykonáva likvidátor vymenovaný valným zhromaždením.

Článok 14

Platnosť a účinnosť stanov

 1. Stanovy občianskeho združenia nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 2. Zmeniť alebo doplniť tieto stanovy možno len rozhodnutím valného zhromaždenia.

 

 

 

Údaje o našom občianskom združení:
 • Názov združenia: AKADÉMIA ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU, OZ
 • Sídlo združenia: Štúrovo nábrežie 2366/12, 052 01  Spišská Nová Ves
 • Dátum vzniku: 28.10.2016
 • IČO: 50533886
 • DIČ: 2120497005
 • Bankové spojenie: SK97 0900 0000 0051 2452 5135
 • Zapísané v: Register občianskych združení MVS číslo spisu – VVS/1-900/90-49525
Štatutárny orgán OZ:
 • Lucia Mensák Ďuráková
  výkonná riaditeľka OZ
Kontaktné údaje:
 • Akadémia životného štýlu, OZ, Štúrovo nábrežie 2366/12, 052 01  Spišská Nová Ves
 • www.LAcademy.sk / www.akademiazivotnehostylu.sk
 • info@LAcademy.sk
 • 0907 514 608, 0902 101 754

 

 

Udalosti | Aktuality

ŽIVÉ EduFÓRUM

Priestor pre všetkých, ktorí chcú, aby sa na Slovensku vzdelávalo inak, aby učenie a učenie sa dávalo zmysel a prinášalo...

Fitmamaclub – AKTUÁLNY PROGRAM

Je tu špeciálna novoročná výzva pre fitmamky, v ktorej pôjde o systematickú prácu s nastavovaním našich pohybových návykov počas obdobia...

Domškola Šamorín & Family club „Pipi a jej super park“

Rodičia zo Šamorína a jeho okolia sa rozhodli vytvoriť pre svoje deti domáce, bezpečné a slobodné vzdelávacie prostredie, kde si...

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Close