info@LAcademy.sk     Mobil: +421 907 514 608

O nás, o školstve, o dištančnom vzdelávaní

 

7.12.2020 /

Marek Mensák

O nás, o školstve, o dištančnom vzdelávaní

 

Školstvo je zrkadlom spoločnosti a spoločnosť zas produktom a odrazom školstva. Vieme o problémoch v školstve, poznáme ich príčiny a následky v spoločnosti vidíme v dnešných časoch možno oveľa výraznejšie. Vnímam to ako zreteľný signál k tomu, aby sme už konečne zamerali svoju pozornosť na zmysluplnosť, efektivitu a kvalitu vzdelávania. Aby napĺňalo predovšetkým potreby dieťaťa, a nie ako doteraz, len potreby štátnych autorít. 

Takmer každý z nás si prešiel národným výchovno-vzdelávacím výcvikom (povinná školská dochádzka) a stal sa, chtiac nechtiac, produktom jednotypového staroškolského systému zameraného na formovanie jednotného profilu človeka, na jedno celoživotné povolanie, na jeden typ myslenia a jeden archetyp správania sa.  Zo staroškolských ústavov (MŠ, ZŠ, SŠ) sme si okrem iného osvojili aj poslušné posluhovanie za očakávanú odmenu (typické hlavne pre zamestnania v štátnom sektore a často jediná motivácia), nerovnocenné hierarchické vzťahy nadr(i)adený a podr(i)adený, velebenie umelých autorít (pán učiteľ, pán doktor, pán policajt, pán inžinier, pán minister, pán starosta a pod.) a tiež hodnotenie, porovnávanie, trestanie, šikanu a zastrašovanie (typické pre naše školstvo, spoločnosť a štát). Neosvojili sme si ale zdravé kritické myslenie, zručnosti v sebariadení, v nenásilnej komunikácii, otázky riešenia vzťahov, zdravé stravovacie a pohybové návyky, ale ani právnu či finančnú gramotnosť.

 

Dištančné vzdelávanie je v podstate pokračovanie centrálne riadeného klasického vzdelávania predovšetkým online spôsobom s uplatňovaním autoritatívneho pedagogického prístupu v domácom prostredí, kde sa rodič stáva neplateným asistentom školy. Dištančné vzdelávanie nemá takmer nič spoločné s domácim vzdelávaním, aké fungovalo v minulých rokoch.

„Vďaka“ korona kampani sa navonok môže zdať, že sa naše staručké totalitné školstvo dokázalo rýchlo inovovať. Veď tu máme odrazu dištančné a online možnosti vzdelávania. Kedysi nepredstaviteľné, dnes realita. No v praxi to vyzerá inak a zdá sa, že dištančné autoritou riadené vyučovanie opätovne nenapĺňa potreby detí a mladej generácie. Veľa ľudí si dištančné vzdelávanie dokonca mýli s domácim vzdelávaním. Zaužívaný režim domáceho vzdelávania je však zásadne odlišný – je sebariadený. Pri ňom si dieťa zvyčajne môže slobodne vyberať svojho učiteľa, spôsob, formu a čas na vzdelávanie. Pri dištančnom riadenom vzdelávaní si dieťa nemôže slobodne vyberať čas, spôsob a formu vzdelávania, ale väčšinou plní iba príkazy pedagógov. A veľmi podobne je na tom aj rodič. Ten je len vykonávateľom inštrukcií, ktoré mu vydáva škola. Dištančné riadené vzdelávanie v rámci staroškolského systému mi pripomína predĺženú ruku – chápadlo chobotnice, ktorá opätovne aj v domácom prostredí riadi, diktuje, vydáva pokyny, kontroluje a hodnotí splnenie vynútených úloh a kvalitu namemorovaných vedomostí.

 

Doterajšie školstvo je postavené na autoritatívnom princípe, kde rodič a žiak nie sú voči učiteľovi rovnocennými partnermi, ale rozhoduje o nich z pozície formálnej autority. Je nevyhnutné, aby sme to zmenili. A to tak, aby rodič – učiteľ – žiak boli rovnocennými partnermi a spoločne tvorili školské prostredie priateľské pre každého z nich.

Aby vzdelávanie v školskom prostredí prinášalo deťom radosť, naplnenie a podporovalo vnútornú motiváciu, potrebujeme všetci spoločne v rovnocennom vzťahu rodič – učiteľ – žiak vytvárať inšpirujúce, slobodné a emocionálne bezpečné vzdelávacie prostredie. K tomu potrebujeme aj múdrych, otvorených a uvedomelých učiteľov, ktorí nezaspali na vavrínoch, ale neustále na sebe pracujú, aby do sveta vzdelávania prinášali nové impulzy a podnety. Zodpovední za stav školstva a stav spoločnosti sme všetci, nie len učitelia, alebo „tamtí oni“. Každý jeden z nás čelí veľkej výzve túto zodpovednosť prevziať a preukázať tak svoju zrelosť a odvahu. Vyzývam týmto všetkých rodičov k zaujatiu takéhoto postoja. To rozhodnutie je vo vašej kompetencii.

 

Rovnako vyzývam všetkých pedagógov, aby sa postavili za seba a za deti. Aby konečne zabezpečovali dôstojné, zdravé a bezpečné vzdelávacie prostredie pre všetky deti! Pre mňa je nepochopiteľné, že aj v dnešných časoch neustále tolerujeme a podporujeme nezdravé a deti poškodzujúce výchovné metódy. Je nepochopiteľné, že väčšina nás dospelých zaujíma postoje typu „ja nič, ja muzikant“ a udržiava tak spoločnosť v akomsi mdlom stave, kde nikto nie je za nič zodpovedný. Či „našťastie“ tu máme koronu, na ktorú tú celú zodpovednosť môžeme hodiť? Za to, že deti nemôžu v slovenských školách slobodne a prirodzene dýchať, nemôžeme my, rodičia a učitelia, ale korona?

 

Ak chceme diskutovať o plusoch a mínusoch dištančného vzdelávania, mali by sme si v prvom rade odpovedať na otázku, či je pre nás, pre mňa, pre moju rodinu, pre naše deti, pre naše vnúčatá a pre našu spoločnosť, táto staroškolská forma vzdelávania zmysluplná a efektívna. Či vôbec tieto školy chceme a potrebujeme. Či toto naše školstvo dáva našim deťom priestor pre maximálny rozvoj ich potenciálu, alebo im berie ich drahocenný čas.  

Pre tých, ktorí v súčasnom autoritatívnom školskom systéme vidia zmysel, bude im zrejme aj dištančné vzdelávanie vyhovovať. Pre tých, komu riadené vzdelávanie staroškolského systému nesedí, nebude vyhovovať ani riadené dištančné vzdelávanie. Všetko záleží od hodnotových nastavení, priorít a predstáv každej jednej rodiny, či výsledkom vzdelávania majú byť poslušní nesamostatní posluhovači, alebo zodpovedné slobodné empatické individuality schopné riadiť si samostatne svoj vlastný život a spoluriadiť aj ten spoločenský.

Dištančné a online vzdelávanie je v globále pomerne časovo flexibilnejšie a v modernom svete nie je ničím neobvyklým. Napríklad v takom Švédsku je takmer všetko a všetci online. Práca z domu, administratíva, služby verejnosti v online režime sú tam už bežnou záležitosťou. Nevýhodou online vzdelávania a online komunikácie je nedostatočný osobný kontakt, časté nedorozumenia,  jazyková bariéra, nižšia socializácia, technické komplikácie a tiež negatívny vplyv sedavého a technologického života na zdravie človeka.

.

.
Asi jedinou schodnou cestou ako si pomôcť s ohľadom na pestrosť názorov, hodnôt a priorít, je vytvoriť také školstvo, kde si každý bude môcť nájsť tu svoju cestu vzdelávania a osobného rozvoja. Tým, že nie sme všetci rovnakí, nemôžeme tu mať iba jedno monotypové školstvo. Potrebujeme vytvoriť možnosti ako naplniť špecifické potreby každej individuality a takto dosiahnuť aj požadovanú nápravu a zmenu v spoločnosti. Tu je však reforma školstva nepostačujúca, nevyhnutná je jeho transformácia.
.
Kto chce vzdelávať svoje deti v pretrvávajúcom jednotypovom školskom systéme, kde je preferovaná tzv. manipulatívna pedagogika a riadené vzdelávanie, a vidí v tom zmysel, tak nech zotrvá v tomto systéme vzdelávania hoci aj dištančne. Kto chce, aby sa jeho deti vzdelávali v samoorganizovaných vzdelávacích komunitách, ktoré poskytujú režim sebariadeného vzdelávania, podporujú maximálny rozvoj potenciálu dieťaťa a kde uplatňujú celé spektrum pedagogických prístupov, tak na to je potrebné vytvoriť úplne nový vzdelávací systém. A dobrou správou je to, že aj vďaka pedagógovi Antonovi Adamčíkovi máme pre naše školstvo riešenie a ním je  Vízia – Slobodný vzdelávací trh. Už menej dobrou správou je zas to, že táto vízia spoločne s Otvoreným listom rodičov leží už takmer 8 mesiacov na stole ministra školstva, premiéra, prezidentky, predsedu parlamentu a ombudsmanky SR.

.

 

Ja tvrdím, že či sme takí, alebo onakí, berme deti radšej do terénu, do praxe, do sveta, do prírody. Nechajme ich pozorovať okolie, klásť otázky, kriticky myslieť, rozvíjať svoju kreativitu a rozširovať svoje poznanie najmä cez vlastnú skúsenosť. Poskytujme im nové výzvy, príležitosti a možností, aby mohli objavovať a rozvíjať maximálne svoj jedinečný potenciál. Presedieť svoje detstvo a mladosť na zadku v školských laviciach alebo pri počítači doma a počúvať teoretikov, mi pripadá nezmyselné, nehodnotné a nedôstojné.

Ďakujem, že ste si našli opäť čas a prečítali si môj ďalší blog.
Prajem pokojné predvianočné dni.
Marek Mensák

 

Súvisiace odkazy

Súvisiace odkazy

ŽIVÉ EduFÓRUM s Danielom Hevierom – Vzdelávanie inak / Ivanka pri Dunaji

Marek MensákOtec troch detí, spoluzakladateľ Akadémie životného štýlu, autor a spolutvorca Živého Edufóra, organizátor podujatí zameraných na osobný rozvoj, kultúru...

M. Mensák: Nebyť tých, ktorí vytrvali, žili by sme v inom svete

24.6.2024 / Marek Mensák / PR   Nebyť tých, ktorí vytrvali, žili by sme v inom svete Vždy existovali jednotlivci...

Osveta Fitmama dala študentkám gymnázia nový pohľad na svoje telo

  28.9.2022/ Bratislava   Erika Sýkorová Osveta Fitmama dala študentkám gymnázia nový pohľad na svoje telo Na základe osobnej pozitívnej...

ŽIVÉ EduFÓRUM (EduFÓRum RomanUM) sa presunulo do Nitry

Marek MensákOtec troch detí, spoluzakladateľ Akadémie životného štýlu, autor a spolutvorca Živého Edufóra, organizátor podujatí zameraných na osobný rozvoj, kultúru...

ŽIVÉ EduFÓRUM s Romanom Pomajbom na Festivale Poznania

Marek MensákOtec troch detí, spoluzakladateľ Akadémie životného štýlu, autor a spolutvorca Živého Edufóra, organizátor podujatí zameraných na osobný rozvoj, kultúru...

ŽIVÉ EduFÓRUM (EduFÓRum RomanUM)- svetová premiéra s Romanom Pomajbom, Petrom Živým a Petrom Bažíkom v Bratislave

Marek MensákOtec troch detí, spoluzakladateľ Akadémie životného štýlu, autor a spolutvorca Živého Edufóra, organizátor podujatí zameraných na osobný rozvoj, kultúru...

Slovenské školstvo očami slovenského stredoškoláka

  28.2.2022 / Marek Mensák Slovenské školstvo očami slovenského stredoškoláka „Keď si deti uvedomia, že všetci sme si rovní, že...

Zdravé jedlo v nezdravom prostredí?!

20.9.2021 / Marek Mensák Zdravé jedlo v nezdravom prostredí?! Ten taký typický závan zo staroškolskej jedálne cítim aj dnes a...

Prečo sa vizionár Anton Adamčík odlmčal? Je za tým EDUvolúcia?

20.5.2021 / Marek Mensák    Prečo sa vizionár Anton Adamčík odlmčal? Je za tým EDUvolúcia? S Antonom Adamčíkom, mojim dobrým...

O nás, o školstve, o dištančnom vzdelávaní

  7.12.2020 / Marek Mensák O nás, o školstve, o dištančnom vzdelávaní   Školstvo je zrkadlom spoločnosti a spoločnosť zas...

Sú deti v škole šťastné?

  1.10.2020 / Marek Mensák Sú deti v škole šťastné? Aktuálne máme na Slovensku turbulencie nielen okolo vírusových „kampaní“, ale...

Udalosti / Aktuality

SKVELÁ PARTIČKA – denné kempy v Báči

Denné pohybové kempy pre deti od 6. rokov v Báči pri Šamoríne. L.A. blogyL.A. blogy sú od inšpirujúcich ľudí, o...

ŽIVÉ EduFÓRUM

Priestor pre všetkých, ktorí chcú, aby sa na Slovensku vzdelávalo inak, aby učenie a učenie sa dávalo zmysel a prinášalo...

Fitmamaclub – AKTUÁLNY PROGRAM

Je tu špeciálna novoročná výzva pre fitmamky, v ktorej pôjde o systematickú prácu s nastavovaním našich pohybových návykov počas obdobia...

Domškola Šamorín & Family club „Pipi a jej super park“

Rodičia zo Šamorína a jeho okolia sa rozhodli vytvoriť pre svoje deti domáce, bezpečné a slobodné vzdelávacie prostredie, kde si...

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Close