info@LAcademy.sk     Mobil: +421 907 514 608

EDUFÓRUM EDUVOLÚCIA a RODINNÝ DREVOTVOR – Ivanka pri Dunaji

 

Rodičia, ktorí sa zaujímajú …

– o rôzne možnosti vzdelávania a osobného rozvoja celej rodiny
– o výchovu a zdravý vývin detí
– o vytváranie bezpečného vzdelávacieho prostredia a rodinného zázemia
– o objavovanie a rozvoj jedinečného potenciálu detí 
– o svoj vlastný osobný a osobnostný rozvoj
– o svoje okolie a životné prostredie
– o pravdu, hodnoty a cnosti
– o spoluprácu, spolutvorenie a komunikáciu s ďalšími rodinami
– o spoluprácu, spolutvorenie a komunikáciu s učiteľmi a sprievodcami
– o život v rovnováhe
– o informácie, ktoré vedia obohatiť život celej rodiny a skvalitniť fungovanie komunity, spoločnosti, školy, domškoly, neškoly, klubu a iného rôzneho vzdelávacieho prostredia
….
 
Pridaj sa do facebookovej skupiny
 

 

Vidíme sa v sobotu 25. marca v rodinnom Parku oddychu INSPIRO v Ivanke pri Dunaji!

Rodinný park so záhradou, detskými ihriskami indoor aj outdoor, multifunkčnými sálami a kaviarňou s bistrom s pohodovým posedením a komplexnými službami pre rodiny s deťmi. 

EDUFÓRUM EDUVOLÚCIA – Od imaginácie k vedomej tvorbe reality

25. marec 2023, 9:30 – 12:30

 

Diskusné fórum s členmi tímu EDUvolúcia určené pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu – rodičov, učiteľov, sprievodcov, študentov, domškolákov, zástupcov alternatívnych škôl a autorov vzdelávacích projektov, ktorí chcú byť súčasťou rozvoja vzdelávania na Slovensku.

 

Vítaní sú …

 • Rodičia, ktorým nevyhovuje klasický školský systém a pre svoje deti hľadajú nové možnosti a rôzne formy vzdelávania
 • Pedagógovia a učitelia, ktorí chcú byť súčasťou zdravého, tvorivého a bezpečného vzdelávacieho prostredia
 • Sprievodcovia, ktorí chcú u detí podporovať objavovanie a rozvíjanie ich jedinečného potenciálu
 • Študenti a domškoláci, ktorí sa chcú zapájať do kreovania zmysluplných projektov osobného rozvoja a sebariadeného vzdelávania
 • Tvorcovia nových vzdelávacích prostredí, domškôl, rozvojových projektov a zástupcovia alternatívnych škôl, občianskych združení a iniciatív, ktorí si chcú vymeniť informácie a navzájom sa podporiť a inšpirovať

 

O čom sa bude diskutovať? 

 • Prečo EDUvolúcia?
 • Koučing, mentoring a etikoterapia vo vzdelávaní?
 • Aké je to bezpečné a tvorivé vzdelávacie prostredie?
 • Na čom stavať domškoly a edutéky?
 • Ako prepájať fyzický, intelektuálny, mentálny, duševný, duchovný a emocionálny rozvoj detí?
 • Akú úlohu má intuícia pri objavovaní a rozvoji potenciálu?
 • Aké sú možnosti financovania vzdelávania? 
 • Prečo sa oplatí spolutvoriť a spolupracovať? 

 

EDUVOLÚCIA? 

Keby bolo školstvo pre DETI, rozhodovali by o tom, čo sa chcú učiť.


Keby bolo školstvo pre RODIČOV, rozhodovali by o tom, aké vzdelanie chcú pre svoje deti platiť zo svojich daní.


Keby bolo školstvo pre UČITEĽOV, rozhodovali by o tom, aké vzdelávanie chcú poskytovať deťom.


Keby bolo školstvo pre ŠTÁT, tak by vyzeralo presne tak, ako dnes vyzerá!


EDUvolúcia nie je školstvo…

 

www.eduvolucia.sk

 

Edufóra sa zúčastnia: 

Anton Adamčík 

„Aby deti tvorili lepší svet – svet bez porazených!“

Rodič, pedagóg, mentor, spoluautor projektu EDUvolúcia (projekt vzniku paralelného vzdelávacieho systému) a autor vízie Slobodný vzdelávací trh, významný člen rodičovskej iniciatívy EduFÓRum RomanUM, žurnalista.

Anton je vyštudovaný pedagóg a autor experimentálneho projektu Škola hrou v Banskej Bystrici (1993). Dlhodobo sa venuje problematike vzdelávania.

Anton je autorom vízie Slobodný vzdelávací trh, ktorá sa pretransformovala do konkrétneho projektu s názvom EDUvolúcia. Ide o systém, ktorý prepája akademickú nadstavbu s praktickým životom spoločnosti. A to nielen s hospodárstvom, ale aj so sociálnou a kultúrnou sférou života. Vzdelávací trh a samospráva umožňujú uspokojovanie celej škály potrieb na princípe dopytu a ponuky.
 
Realizácia projektu EDUvolúcia spôsobuje efekt, pri ktorom dochádza k zmene súčasnej unifikovanej sústavy školstva na duálnu. Znamená to, že vzdelávanie na Slovensku prebieha v dvoch rovnocenných a od seba nezávislých systémoch – tradičnom a súbežnom – každý s osobitným režimom, riadiacou a organizačnou štruktúrou a legislatívou. Súbežný systém EDUvolúcia je plnohodnotnou alternatívou voči tradičnému školskému systému a má slúžiť najmä ako urýchľovač inovácií v rozvoji ľudského potenciálu. Je zároveň otvorenou súbežnou cestou pre napĺňanie vzdelávacích potrieb každého jednotlivca a komunity.
 
Cieľom súbežného systému je vytvoriť nový priestor pre už existujúce alternatívne formy vzdelávania a pre inovácie, ktoré dokážu reagovať na výzvy budúcnosti. Čo v tradičnom vzdelávacom systéme je už z jeho podstaty možné dosiahnuť len veľmi problematicky. Existencia dvoch vzdelávacích systémov stavia pred žiaka, študenta, rodiča, pedagóga, ale aj zriaďovateľa tradičnej alebo alternatívnej školy voľbu, v ktorom z dvoch systémov chce pôsobiť – v tradičnom, alebo v súbežnom inovatívnom systéme.
 

Zora a Ľubomír Vypušťákovci 

Zora a Ľubomír  Vypušťákovci, manželia 24 rokov, rodičia 2 detí (22 a 18 r.). Zakladatelia portálu PRIESTOR PRE ZMENU a ŠKOLY EMOČNEJ GRAMOTNOSTI. Spolutvorcovia transformačnej metódy Duševný lifting ©™. Členovia tímu EDUvolúcia.

Zora Vypušťáková

life a business koučka, mentorka, etikoterapeutka, lektorka, mediátorka a autorka.

Je absolventkou Právnickej fakulty UK v Bratislave s praxou v oblasti práva a manažmentu. V súčasnosti sa venuje koučingu, mentoringu, etikoterapii a leadershipu. Je autorkou odborných článkov a publikácií, v ktorých prepojila osobný a profesijný svet. Dlhodobo sa venuje témam osobného rozvoja, čo jej umožňuje vnášať do pracovnej sféry empatiu, porozumenie a dôveru tak, aby si zamestnanci dovolili cítiť sa ako ľudská bytosť. Orientuje sa na výchovu a vzdelávanie budúcich lídrov a v osobnej rovine na funkčnosť partnerských a medziľudských vzťahov. Lektorskú činnosť využíva profesijne, ale aj pri kurzoch osobného rozvoja zameraných na transformáciu životných situácii s orientáciou na spracovanie emócii a tvorbu vlastnej reality.

Pri vlastnej transformačnej skúsenosti v oblasti zdravia sa stala spolutvorcom metódy Duševný lifting ©™.

V EDUvolúcii vidí možnosť pri práci s mládežou, ako aj s dospelými, rozvíjať schopnosť vedomého rozpoznávania práce s mysľou, emóciami a pocitmi so zameraním na životnú zmenu a tvorbu novej reality.

Link: https://priestorprezmenu.sk/ | https://www.advaita.sk/kontakt/profil-expertov-spolocnosti-advaita/2010-zora-vypustakova

Ľubomír Vypušťák

životný kouč, etikoterapeut, mentor a lektor

Je absolvent Materiálovo-technickej fakulty STU v Bratislave s praxou v oblasti bezpečnostného inžinierstva. Dlhodobo sa však venuje témam osobného rozvoja, sprevádzaniu ľudí, so zameraním na mládež v procese ich transformácie.

Pri práci s jednotlivcami a skupinami sa venuje nachádzaniu skutočného zmyslu života v uvedomovaní si svojej podstaty bytia, pričom ukazuje možnosti vytvárania vlastnej reality. Výsledkom jeho činnosti je viesť spokojný život v osobnej aj pracovnej oblasti.

Je spolutvorcom transformačnej metódy Duševný lifting ©™.

V EDUvolúcii vidí možnosť pri práci s mládežou, ako aj s dospelými, rozvíjať schopnosť vedomého rozpoznávania práce s mysľou, emóciami a pocitmi so zameraním na životnú zmenu a tvorbu novej reality.

Link: https://priestorprezmenu.sk/ | https://www.advaita.sk/kontakt/profil-expertov-spolocnosti-advaita/2011-lubomir-vypustak

www.priestorprezmenu.sk

JUDr. Miroslava Tomašovičová 

Miroslava je edukoučka a členka Dozornej rady Nadácie EDUvolúcia. Je absolventkou Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Profesionálny ICF kouč rozvoja osobnosti a tímov. Facilitátor Facet5 osobnostnej charakteristiky. ICF Kouč pre prácu s mládežou a mladými dospelými a kariérový poradca. Člen ICF a SAKo. Spolu-zakladateľka oz EduCoach, ktorého misiou je šírenie koučovacej kultúry na stredných školách na Slovensku. Ambíciou projektu je podporiť tvorbu študentského a pedagogického potenciálu.

Podporovateľka EDUvolúcie v rámci zavádzania koučovacieho prístupu ako formu vzdelávania a výchovy mládeže s víziou prispieť ku tvorbe moderného a prosperujúceho Slovenska.

Linky: www.educoach.sk https://www.linkedin.com/in/miroslavatomasovicova/

Katarína Putirková 

Predstavuje sa predovšetkým ako mamina úžasnej dcérky Šarlotky. Vďaka jej vzdelaniu sa z nej stala hrdá Liečebná pedagogička. Tejto pomáhajúcej profesii je doposiaľ verná a v rámci komunitného vzdelávacieho prostredia terapeuticky sprevádza deti v lesnom klube i domškole. Svojím nastavením prispieva k budovaniu inkluzívneho vzdelávacieho prostredia, ktorý považuje za prirodzený. Otvorená komunikácia, rešpekt, úcta, tolerancia k diverzite každej ľudskej bytosti sú hodnotami, ktoré považuje za kľúčové pre zdravé medziľudské vzťahy v akomkoľvek spoločenstve ľudí. Ako liečebná pedagogička pracuje s konceptami dramatoterapie, muzikoterapie, arteterapie, psychomotorickej terapie, biblioterapie i terapie hrou. Pričom cieľom je predovšetkým nachádzanie skrytých pozitívnych rezerv a maximálna podpora potenciálu jedinca.

S dospelými pracuje ako terapeutická sprievodkyňa- kouč- pričom najradšej pracuje s technikou BeTrue. Jej výsledkom je zmena nefunkčných vžitých programov na funkčné. Človeku sa tak otvára priestor nových možností a zároveň preberá zodpovednosť za svoj život, ktorý si dokáže tvoriť podľa svojich túžob. 

Katarína je významným členom rodičovskej iniciatívy EduFÓRum RomanUM.

Marek Mensák 

„Zo starého mosta nový nespravíme. Postavme radšej nový most – taký svet vzdelávania, kde si každý nájde to svoje, aby to každému prinášalo radosť a aby to celé dávalo zmysel.

Otec troch detí, iniciátor zmeny, sprievodca osobným rozvojom, producent a organizátor.

Marek je autorom myšlienky a spolutvorcom rodičovskej iniciatívy EduFÓRum RomanUM ako aj mnohých ďalších podujatí zameraných na osobný rozvoj, vzdelávanie, aktívny oddych, fit/fyzio aktivity a kultúru. Je spoluzakladateľom Akadémie životného štýlu, ktorej program je zameraný predovšetkým na osobný rozvoj a pestrý životný štýl. Je spoluzakladateľom a adminom facebookovej skupiny Rodičia, ktorí sa zaujímajú

Marek dlhodobo pôsobí v oblasti PR, event a community manažmentu. Svoje schopnosti využíva najmä pri vytváraní vzťahov, sieťovaní a prepájaní ľudí. Venuje sa tiež písaniu a publikovaniu rôznych článkov a edu-blogov. Je veľkým fanúšikom a aktívnym podporovateľom  slobodného vzdelávania a vzniku paralelného vzdelávacieho systému – eduvolúcie. 

www.LAcademy.sk 

Lucia Mensák 

„Zdravá a spokojná žena = zdravá a spokojná mama = zdravá a spokojná rodina“

Mama troch detí, pohybová terapeutka a fitness trénerka pre ženy, autorka Fitmama – harmony physio program, sprievodkyňa prirodzeným pôrodom a výchovou nielen detí ale aj dospelých, spoluzakladateľka Lifestyle Academy a majiteľka značky Fitmamaclub.sk. Podporovateľ eduvolúcie a člen rodičovskej iniciatívy EduFÓRum RomanUM. 

www.fitmamaclub.sk

Šarlotka 

Zástupca detí a mládeže, študentka v komunitnom vzdelávacom prostredí, herečka, dabérka, tanečnica … významný člen iniciatívy EduFÓRum RomanUM.

Lucia Mesárošová

Nedočkavý rodič so systémovým prístupom k životu, asistentka sociálnej práce a sociálny koordinátor. Podporovateľ EDUvolúcie a významný člen rodičovskej iniciatívy EduFÓRum RomanUM. Majiteľka chrumkavej značky Chrústalky. 

Ľubka Madudová

Zakladateľka ŠKOLY INTUÍCIE a spoluautorka knihy Vidieť bez očí, autorka kurzov a produktov na rozvoj intuície. Publikuje v časopisoch, účinkuje v TV a rádio reláciách. Sebapoznaniu a rozvoju intuície sa venuje už 15 rokov. Kreatívna duša projektu.

Ide o koncept nového vzdelávania detí aj dospelých v oblasti sebarozvoja, zvýšenia mozgovej kapacity, znovuobjavenia svojej intuície a schopnosti vedome tvoriť. Cieľom ŠKOLY INTUÍCIE je umožniť človeku rozvíjať svoj prirodzený potenciál a odkryť aj tie schopnosti, ktoré sú bežnou spoločnosťou považované za nadštandardné, a tým získať prirodzené vnútorné vedenie v súlade so zmyslom života každého človeka.

www.intuicia.eu

Juraj Sitár

Juraj spolu s manželkou Jaroslavou založili spoločnosť Jaspis a sú autormi vzdelávacieho projektu Detské kráľovstvo, ktorý prináša deťom hru na život, pričom deti reálne komunikujú so zložkami štátnej správy i samosprávy od obcí, cez mestské časti a mestá až po celonárodnú úroveň. Projekt sa realizoval v spolupráci s Bratislavskou Ekoiuventou, ktorá sa stala miestom remeselných podujatí. Deti mali namiesto krúžkov cechy s erbami, kone na hipoterapiu a svojho korunovaného kráľa a kňažnú. 

V rámci ich ďalšieho projektu Školiaceho strediska v Poľnom Kesove smerujú všetky svoje činnosti a aktivity k všestrannému rozvoju človeka, k podpore duchovného rozvoja a vývoja cností – čistej ženskosti, bohatierstva, zodpovedného rodičovstva, mravnosti, etiky a environmentálneho vnímania sveta. Venujú sa behaviorálnej terapii – liečba zmenou správania a myslenia a celostnému rozvoju človeka. Patria k prvým zakladateľom hipoterapie na Slovensku. Juraj a Jaroslava sú súčasťou rodičovskej iniciatívy EduFÓRum RomanUM. 

Podporujeme tých, ktorí chcú poznávať, že prejavy na našom tele sú už len dôsledkom našich postojov v živote. Keď budeme mať ochotu hľadať príčinu a pracovať s ňou tak, aby dôsledok bol radostný, prejaví sa to nielen na tele, ale aj na duši.“

www.detskekralovstvo.peruno.sk

Slávka Halčáková

Slávka Halčáková k vzdelávaniu detí:

„Ako mama vnímam potrebu vytvoriť pre vzdelávanie detí otvorený a slobodný priestor možností. To ale znamená úplne iný „koncept“, na ktorý sme boli doteraz zvyknutí a na ktorý nabieha momentálne akože reformované školstvo ovládané technológiami. To znamená postaviť na prvé miesto dieťa ako živú bytosť – človeka so svojimi emóciami, myšlienkami, telom a potrebou hýbať sa, rozvíjať sa, so svojím spirituálnym rozmerom a právom byť podporované a milované také aké je. Uvoľniť deti z lavíc, načúvať im a vychádzať z prirodzenej detskej túžby, hravo objavovať svet a učiť sa nové a vychádzať z otázok, ktoré nám deti kladú prirodzene. Učiť sa nepodsúvať im naše poučky a presvedčenia, ale dať im možnosť a podnety slobodne objavovať svet. Láskavý ,podporujúci, rešpektujúci-pro-decký hravý a dobrodružný prístup a priestor. Predovšetkým v zážitkovej interakcii so sebou, s prírodou a s bežným životom, tak aby moderné technológie boli podporujúce, nie zahlcujúce detskú myseľ. Pomôcť deťom objaviť seba-spoznávanie ako vzrušujúcu cestu, prioritizovať rozvíjanie sebalásky, sebahodnoty, talentov, empatie, poslanie byť šťastný a zodpovednosť za svoje túžby- to sú predpoklady k zdravému rozvoju dieťaťa, jeho bdelosti a motivácie, aby sa stalo umelcom svojho života. Je to, ale v prvom rade výzva pre nás dospelých, aby sme začali žiť to, čo hlásame a aby sme uvoľnili prehnané nároky na deti, ktoré nevieme splniť ani my. Prvým predpokladom je, aby sme začali liečiť zranenia dieťaťa vo svojom vnútri, aby sme prestali hrať to kým sme, ale aby sme sa začali viac hrať, aj s deťmi. Aby sme sa vrátili do detstva a vyrástli s našimi deťmi znovu, hravo a so súcitom k sebe. To je cesta, ktorou si prechádzam aj ja a ponúkam svoju skúsenosť. Aj toto je cesta k láskavému sprevádzaniu detí. “

Slávka je mama, tvorivá bytosť, herečka, autorka, producentka, sprievodkyňa osobnostným rozvojom, empat a multipotenciál.  Vyštudovala herectvo na VŠMU. Hrala takmer vo všetkých Bratislavských divadlách. Produkovala a režírovala vlastné autorské predstavenie Esencia divokej ženy v Divadle L+S. Hrala v rôznych seriáloch a filmoch.

Je autorkou edukačno-motivačných videí pre prvákov a autorkou E bookov. Nahovorila detské audioknihy napr Pippi dlhá pančucha. Produkovala a moderovala festival zdravia, tvorivosti a poznania Svetlo Zeme. Moderuje podujatia prevažne zamerané na rozvoj človeka.

Na Slávkinom youtube kanále nájdete aj jej  veselú mystičku Rebecca.

Aktuálne sprevádza ľudí osobnostným energetickými terapiami, meditáciami a v máji povedie zážitkový kurz pre ženy „Esencia divokej ženy“. Jej vášeň je osobnostný rozvoj.

So svojím mužom sprevádzajú životom 10 ročnú dcéru Jasmínku.

www.slavkahalcakova.sk

Milan Surgoš

Sprievodca na ceste k celistvosti a pravde, ktorý prepája princípy intuitívnej a iniciačnej pedagogiky. Lektor interaktívnych hier, tancov a bojových cvičení pre rozvoj psychickej pružnosti a stability. Zakladateľ a tvorca komunity Ekoosady Život v Hráji.

a ďalší … 

RODINNÝ DREVOTVOR – deti a rodičia spolu v tvorivej sile

25.marec 2023, 13:30 – 15:30

 

Tvorivá dielňa formou praktického workshopu bude plná kreativity a nadšenia s osobným prístupom lektora Ivana Slezáka – autorom umeleckej dielne DARY PRE DUŠU a vzdelávacieho projektu pre deti s názvom TVORCÍTENIE.

Rodinná tvorivá dielňa v Inspiro je určená pre deti, ktoré si spolu so svojim rodičom budú môcť vytvoriť z dreva rôzne diela :). 

Ivan Slezák 

Ivanove vnímanie sveta a jeho tvorba DARY pre DUŠU je veľmi jemným vyjadrením inšpirácií, ktoré sú výsledkom celkového životného postoja a snahou o hľadanie čistého človečenstva, filozofie pravdy a zmyslu ľudského života. Autor sa snaží vo svojej tvorbe „zviditeľniť“ TO čo je na prvý pohľad pred ľudským zrakom skryté.

Okrem vlastnej tvorby sa venuje odovzdávaniu svojich skúseností z oblasti umenia a života, ako takého, deťom v mnohých  školských a predškolských zariadeniach, či krúžkoch voľného času.

TVORCÍTENIE …je jedinečný a originálny projekt,  zameraný na rozvoj jemnej a hrubej  motoriky  detí predškolského a  školského veku,  prostredníctvom  zážitkových tvorivých aktivít,  ktoré sú harmonickým spôsobom obohatené  o  prvky  rozvíjajúce intuíciu, kreativitu a celkovú „citovú inteligenciu“. 

Ivan je otcom a významným členom rodičovskej iniciatívy EduFÓRum RomanUM.

Vstupné Edufórum Eduvolúcia:

dobrovoľný príspevok

REGISTRÁCIA EDUFÓRUM:

Súhlasím so spracovaním dát v rámci ochrany osobných údajov

.

Vstupné Rodinný drevotvor:

Minimálny odporúčaný príspevok na jednu rodinu (dieťa + 1 rodič) je 25 € a 30 € (2 deti + 1 rodič). Osobný prístup lektora, pracovný stôl, materiál a náradie budú pre vás zabezpečené. 

Kapacita obmedzená!!!

REGISTRÁCIA DREVOTVOR:

Súhlasím so spracovaním dát v rámci ochrany osobných údajov

.

 

 

 

EduFÓRum RomanUM – v živom kruhu poznania 

Aby sme dokázali ozdraviť naše školstvo a náš spoločný vonkajší svet na politickej, ekonomickej a spoločenskej úrovni, tak najprv potrebujeme ozdraviť a zmeniť náš svet zvnútra na úrovni tela, myslenia, duše a kultúry.

EduFÓRum RomanUM je významná predovšetkým rodičovská iniciatíva so silnou vnútornou motiváciou hľadať a spoznávať mnohé, nové a zdravé podoby vzdelávania a vytvárať spolu zmysluplné vzdelávacie prostredie, v ktorom môže každý (dieťa, žiak, študent, rodič, sprievodca, učiteľ) naplno objavovať, rozvíjať a využívať svoj jedinečný potenciál.

EduFÓRum RomanUM je novonarodené, živé, hravé,  formujúce sa, interaktívne, edukačné, diskusné, tvorivé, zážitkové, veselo i vážne ladené kultúrno-vzdelávacie fórum, ktoré je slobodnou pôdou pre spoločný rast, kde je možné vidieť veci inak. Ide o neformálne zážitkové spoločenské podujatie plné podnetných informácií a inšpirujúcich ľudí, ktoré putuje po rôznych mestách a miestach Slovenska. 

Pozývame vás na jedinečné, originálne a nestranícke edufórum, kde sa môže nový svet otvárať slobodne a kde sa rôzne prúdy môžu spojiť na jednej kultúrnej pôde. Ide o slobodný a tvorivý priestor zrodzovania nových impulzov, myšlienok, vízií a nápadov, kde to smie mať každý inak. Dovoľme si, aby sme to mohli mať inak a aby to mohli mať po svojom aj iní. Dôležité je, ak to cítiš podobne, aby si mohol/a byť pri tom a aby si bol/a aj ty toho súčasťou.

 
 
 
 

Staň sa fanúšikom facebookovej stránky Eduforum.romanum

Viac info na webe: EduFÓRum RomanUM

Súvisiace odkazy

Súvisiace odkazy

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Close